Menu

Over De Dutch Don’t Dance Division

Click here for English

Stichting De Dutch Don’t Dance Division werd in 1996 opgericht door artistiek leiders Rinus Sprong en Thom Stuart. De Dutch Don’t Dance Division is een dansgezelschap uit Den Haag dat zich niet gemakkelijk in een hokje laat plaatsen.

De keuze voor de naam De Dutch Don’t Dance Division vindt zijn oorsprong in de musical ‘Foxtrot’ van Annie MG Schmidt. Onder deze noemer creëert en produceert het gezelschap multidisciplinaire dansvoorstellingen voor reguliere theaters en voor bijzondere locaties en festivals.

Missie & Visie

Stichting De Dutch Don’t Dance Division heeft als doelstelling het bevorderen van de dans in al zijn facetten, bij een zo breed mogelijke doelgroep, zowel op het gebied van de actieve als de passieve cultuurparticipatie. Het werken met, en uitwisselen van ervaring en kennis van professionele dansers, dansvakstudenten en amateursdansers, kinderen en ouderen met verschillende culturele achtergronden. Het ontwikkelen van danstalent door advies en coaching, en het bevorderen van doorstroming van het amateurdansveld, naar dansvakopleiding, naar werkveld. Het bereiken van een zo breed mogelijk, nieuw publiek voor de dans, door toegankelijke voorstellingen en activiteiten te organiseren. Het onderzoeken, uitwisselen van kennis en behouden van het erfgoed van de Nederlandse dans. Het promoten van Den Haag als “dansstad”.

Of je nou een dansliefhebber bent van 5 of 85, professioneel of amateur, De Dutch Don’t Dance Division heeft altijd iets voor je in petto!

Rinus Sprong en Thom Stuart, zijn theatermakers pur sang. Beiden maakten carrière in zang, dans en choreografie op nationale en internationale podia.
Sinds 1996 hebben zij hun passie en talent voor theater en dans gebundeld in De Dutch Don’t Dance Division (DeDDDD) en werken ze samen aan een breed scala van projecten.
DeDDDD heeft samengewerkt met o.a. Scapino Ballet Rotterdam, Nederlands Dans Theater, American Ballet Theater New York, Matangi Kwartet, Doelen Quartet, Korzo Theater, Theater aan het Spui, Festival De Parade, Holland Dance Festival, en (internationale) dansvakopleidingen.

De projecten en opvattingen van Stuart en Sprong zijn niet makkelijk onder een noemer te vatten. Ook “passen” ze niet makkelijk in de voorwaarden van commissies en fondsen. Een menging met andere theatervormen, samenwerking met dansers van diverse balletgezelschappen, studenten, professionals en amateurs was in Nederland aanvankelijk “not done”.

Sprong en Stuart zagen, als echte pioniers, al vroeg de kansen om het amateur- en professionele circuit met elkaar te mixen. Dit mede door hun opgedane ervaringen in de USA, waar de term “community art” allang een erkend begrip was. De laatste jaren zijn veel andere gezelschappen ook deze methodiek gaan hanteren. In de loop der jaren veroverde DeDDDD een unieke positie in de danswereld met als resultaat een grote en diverse publieksgroep.

In 2014 La troupe d’Orphée, een productie van OPERA2DAY, is door de lezers van Place de l’Opera uitgeroepen tot Opera van het Jaar 2014.

In 2013 ontvingen Thom Stuart en Rinus sprong uit handen van Han Ebbelaar en Alexandra Radius van het Dansersfonds ’79 de Prijs der Verdienste voor hun werk als ambassadeurs van de dans.

In 2012 won De Notenkraker een Eervolle vermelding (2e plaats) bij de Danspublieksprijs.

In 2011 wordt Rinus Sprong gevraagd als choreograaf in zijn eigen stijl “ballet” voor het RTL 5 programma The Ultimate Dance Battle en haalt de finale. In 2012 haalt ook Thom Stuart de finale van de popolaire dansshow.

Sinds 1 januari 2009 is DeDDDD opgenomen in het Cultuurplan van de Gemeente Den Haag. Een mooie erkenning. Maar Stuart en Sprong zullen (met het team dat zij inmiddels om zich heen verzameld hebben) doorgaan op de ingeslagen weg en nooit een “gewoon” gezelschap worden. Uitgaande van hun eigen talenten en contacten met (jonge) dansers en artiesten uit andere disciplines en uit alle hoeken van de wereld zullen ze altijd inspirerende producties neerzetten.

In 2008 ontving DeDDDD de Haagse Culturalisprijs voor het bevorderen van cultuurparticipatie uit handen van de toenmalige wethouder van Financiën en Cultuur, Jetta Klijnsma.

In 2001 won Fortuna’s Follies De Mus voor de beste productie van Festival De Parade.

In 1997 kreeg Thom Stuart de VSCD-prijs voor choreografie voor Closet Case and other short stories (in coproductie met Theater aan het Spui).

 

Culturele ANBI

De Dutch Don’t Dance Division ( DeDDDD) heeft sinds 1 januari 2012 de status culturele ANBI. Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling, levert in de periode 2012 tot en met 2018 extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan DeDDDD met een multiplier van 25% verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Een gift van bijvoorbeeld € 1.000,- wordt als aftrekpost verhoogd met 25% naar € 1. 250,-. Afhankelijk van de belastingschijf, levert dit een fiscale teruggave op tussen de € 412,50 (bij belastingschijf 1) en € 650,- (belastingschijf 3). In een aantal gevallen is de bijdrage ook voor ondernemingen aftrekbaar. 
Om die aftrek te kunnen beoordelen is het van belang de achterliggende reden van de bijdrage te kennen. Graag informeren wij u daar desgevraagd over.

Eenmalige Gift

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:
DeDDDD levert geen tegenprestatie voor de giften;
U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aan de Belastingdienst aantonen dat u de giften hebt gedaan;
■ U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum van € 5.000,- per jaar. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar gewoon voor 100%, dus zonder de procentuele verhoging.
■ Let u erop dat een eenmalige gift alleen volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als deze minimaal 1% (en € 60) en maximaal 10% van uw gezamenlijke inkomen bedraagt.

Voorbeeld

U doet een gift van € 5.000 aan DeDDDD. Dan mag u voor het berekenen van de aftrekpost het bedrag van deze gift verhogen met 25%, ofwel € 1.250.

Het bedrag van de aftrekbare gift is dus € 5.000 + € 1.250 = € 6.250. Let wel: dit geldt alleen als u niet ook giften aan andere culturele ANBI’s verstrekt, omdat u dan de maximale verhoging hebt bereikt! Wordt u in de inkomstenbelasting tegen het hoogste tarief (52%) belast, dan bedraagt de verlaging van de door u te betalen inkomstenbelasting € 3.250. Van de verstrekte gift van € 5.000, betaalt u dus netto € 1.750, ofwel 35%.

Periodieke Gift

Met een periodieke schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Voor periodieke giften gelden geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Een periodieke gift aan een ANBI is altijd 125% aftrekbaar. 

Bij een periodieke gift gelden de volgende voorwaarden: 
De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of vereniging; 
U dient de schenking vast te leggen in een overeenkomst met DeDDDD; 
U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden; U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen; Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking; U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoonsgebonden aftrekpost op te geven. 

Voornoemde informatie is afkomstig van de website van de Belastingdienst.

Uw gift kunt u overmaken naar: Stichting De Dutch Don’t Dance Division

NL74INGB0009306614

Voor vragen over giften aan DeDDDD kunt u contact opnemen met Berend Dikkers: zakelijk@ddddd.nu, mobile: 06-46281254


ANBI gegevens

RSIN nummer: 8109.50.856

Bestuur;

- Jetta Klijnsma: voorzitter
- Martin Metselaar: penningmeester
- Remy Rodenhuis: secretaris
- Lidy Zaat: bestuurslid
- Digna van Boetzelaer: bestuurslid
- Carolien Brederije: bestuurslid

Beloningsbeleid:

DeDDDD hanteert haar eigen arbeidsvoorwaarden, maar richt zich wel op de CAO Dans en theater en volgt de discussie over de Arbeidsmarktagenda en de Fair Practice Code binnen de culturele sector nauwlettend.

Op de arbeidsovereenkomsten is ( deels) van toepassing de CAO Theater en Dans. Specifieke uitzonderingen zijn het apart uit betalen van de vakantietoeslag en de pensioenregeling. Van toepassing zijn alle reglementen m.b.t. arbeid- en rusttijden, vakantiedagen e.d.

Het bestuur verklaart stellig en zonder enig voorbehoud te hebben voldaan aan de verplichting genoemd in artikel 10, lid 7 van de Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking om de inkomensgrens genoemd in de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens als bezoldigingsmaximum in acht te nemen.

Jaarverslag + Jaarrekening 2017 De Dutch Don't Dance Division

Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 DeDDDD

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 DeDDDD

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Activiteiten 2019

Kerstproductie
De Dutch Don’t Dance Division, het Zuiderstrandtheater, het Residentie Orkest, Holland Dance, het Koninklijk Conservatorium en andere betrokken partners, slaan de handen ineen om een jaarlijks terugkerende Haagse culturele Kersttraditie te bewerkstelligen. In 2019 zal “A Chrismas Carol” ten tonele worden gebracht: een gloednieuwe productie met muziek van de Engelse componist en dirigent Carl Davis, speciaal gecomponeerd voor het Northern Ballet Theatre in Manchester.

Deze unieke samenwerking tussen diverse Haagse culturele instellingen produceert een breed cultuurparticipatie project waarbij professionele dansers en musici, samen werken met dansvakstudenten en met amateur dansers, ouderen en kinderen. Een cultureel theaterfeest voor, door en met Hagenaars en Hagenezen.

DeDDDD heeft, samen met de genoemde partners, veel ervaring opgedaan met het organiseren van een dergelijk maatschappelijk breed gedragen project, getuige de succesvolle reeks Kerstballetten van “De Notenkraker” , “Abdallah en de Gazelle van Basra”, “Dancing in a Winter Wonderland” en “Alice in Winter Wonderland”. Tevens heeft DeDDDD door de jaren heen een methodiek en werkwijze ontwikkeld, die handvatten biedt m.b.t. de coaching en gebruikmaking van individuele kwaliteiten van de deelnemers in een artistiek hoogwaardige voorstelling. DeDDDD en partners hebben bewezen met deze producties een groot maatschappelijk draagvlak te kunnen creëren, niet alleen m.b.t. de bezoekersaantallen, maar ook door het creëren van een “community” van vrijwilligers en stakeholders, die door het jaar heen en binnen andere projecten en producties van DeDDDD en partners actief betrokken zijn.

Deze samenwerking tussen diverse Haagse culturele instellingen kan worden gezien als een eerste aanzet voor de wijze waarop in de toekomst de invulling van de gewenste samenwerking en synergie tussen culturele instellingen in het nieuwe OCC op het Spuiplein kan worden gegeven.

De Dutch Summer Dance Course
De Dutch Summer Dance Course (DeDSDC), de zomerdanscursus van DeDDDD i.s.m. Ballet&co en Holland Dance, zal in opzet gelijk blijven.

DeDSDC is meer dan op papier weergegeven kan worden, en vormt in de projectenreeks een onmisbaar onderdeel van het talentontwikkelingstraject van DeDDDD. Er vind veel doorstroom plaats van DeDSDC naar de winterproductie en de niet-reguliere activiteiten. Met dat traject zet DeDDDD in op een verdieping van talentontwikkeling voor dansers van allerlei niveau. DeDSDC heeft als doelstellingen dansers kennis te laten maken met dans en/of zich te verdiepen in Nederlands danserfgoed, en talentontwikkeling van dansers. Kruisbestuiving tussen dansers van verschillende achtergrond, leeftijd en niveau speelt ook in DeDSDC een zeer belangrijke rol. Deelnemers zijn recreatieve dansers van 2,5 tot 65+ jaar oud, die al dan niet voor het eerst kennismaken met dans, en dansvakstudenten en professionele dansers van over de hele wereld.

De cursus is ingedeeld in de volgende niveaus:

  • Full Course - Professionele dansers en dansvakstudenten van 16 t/m 28 jaar
  • Half Course A - Vooropleiding dans en gevorderde recreatieve dansers van 13 t/m 15 jaar
  • Half Course B - Recreatieve dansers van 16 t/m 40
  • Senior Course - Recreatieve dansers van 40 t/m 70
  • Kinder Dans Week- Opgedeeld in 4 leeftijdsgroepen; van 10 t/m 12 jaar, 7 t/m 9 jaar, 4 t/m 6 jaar, en 2½  t/m 4 jaar.

In de voorgaande edities van DeDSDC is gebleken dat de cursusopbouw, werkwijze en benadering van cursisten goed aansluit bij de doelstellingen.

De cursusonderdelen voor dansvakstudenten en professionele dansers concentreren zich op de canon van de Nederlandse dans, met als doel kennismaking met en verdieping op Nederlands danserfgoed. De gehanteerde aanpak brengt een bewustzijn van de choreografie en zijn tijdsgeest teweeg, die verder gaat dan ‘alleen de pasjes uitvoeren’, en vormt daarmee een welkome verdieping op dansvakonderwijs.

DeDSDC is niet alleen gericht op bevorderen van techniek en het aanleren van repertoire, maar veroorzaakt een impact die veel verder en dieper reikt dan dat. Doordat dansers in DeDSDC buiten hun comfort zone werken aan hun techniek en vaardigheden krijgen zij een nieuwe blik op wie ze zijn als danser, en wat ze kunnen. De individuele coaching die onderdeel is van de cursus vergroten het inzicht in de plek in de danssector en/of het dansvakonderwijs. De dansers en dansvakstudenten krijgen kans te reflecteren op de keuzes die ze moeten gaan maken, of gemaakt hebben, en de invloed daarvan op hun carrière. Door de persoonlijke aanpak van de docenten in DeDSDC ontstaat een intensief begeleidingstraject waarvan de invloed veel verder in het (dansers) leven doorvloeit dan op het eerste gezicht verwacht wordt. Ditzelfde geldt voor de seniorencursus en de cursus voor recreatieve dansers. In de Senior Course wordt uitgegaan van de individuele vaardigheden en beperkingen van de dansers. Er wordt geconcentreerd op hoe die vaardigheden en beperkingen in te zetten en te gebruiken zijn bij het dansen, alsook in het dagelijks leven. De Senior Course overstijgt het niveau van de ‘simpele’ dansles waarin het aanleren van technische vaardigheden centraal staat. De deelnemers werken aan hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, hun fysieke situatie en de invloed daarvan op hun leven. Er wordt gedacht in termen van de mogelijkheden die ze hebben als oudere danser, en niet in termen van de beperkingen. Plezier in het dansen speelt een centrale in de Senior Course. In de cursus voor recreatieve dansers van 16 t/m 40 jaar, de Half Course B, krijgen de deelnemers de kans hun eigen creativiteit als danser te ontdekken. Naast techniekbevordering speelt eigen creativiteit en inbreng, en de invloed daarvan op de vaardigheden van de danser, een grote rol. De KinderDansWeek is gericht op kennismaking met dans voor de jongste cursisten (en hun ouders), en voor de wat oudere deelnemers op techniekbevordering, kennisuitbreiding, eigen creativiteit en verdieping.

De danslessen in DeDSDC wordt op elk niveau aangevuld met een randprogrammering van lezingen en uitjes die aansluiten bij de doelstellingen van dat level, of de deelnemers kennis laten maken met de stad Den Haag.

Educatie
Voor De Notenkraker in de Grote Kerk Den Haag en ABDALLAH en de Gazelle van Basra ontwikkelde DeDDDD in samenwerking met Holland Dance een bijpassend educatietraject. Onder de titelreeks Move! kregen De Notenkraker Move! en later ABDALLAH Move! vorm. In dit educatietraject maken leerlingen kennis met dans door lezingen en workshops, door zelf te dansen en een scene te creëren, en door deze te presenteren in een eindwedstrijd. Zowel DeDDDD als Holland Dance zijn zeer tevreden over Move!. Het educatietraject zal dan ook in deze vorm georganiseerd worden bij de winterproductie, de inhoudelijke invulling wordt aangepast aan de hand van repertoirekeuze van DeDDDD voor de winterproductie.

Naast het reeds bestaande educatietraject Move! heeft DeDDDD een ander educatieprogramma gerealiseerd: “PEST” en “GRENZELOOS” zijn ontstaan uit een concept van DeDDDD, in samenwerking met Holland Dance. Het educatietraject is geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, en de eerste klas van de middelbare school. Het traject is tweeledig, enerzijds is het een educatief project voor de dansers van DeDJDD; een groep dansers maakt een eigen choreografie, aan de hand van het thema: “pesten en gepest worden” en “grenzen”. Daarnaast krijgen zij een cursus over (cultuur)educatie en worden er workshops en sessies georganiseerd om het actuele thema nader te doorgronden. Na afronding van dat traject gaat de groep langs scholen waar zij de kennis opgedaan in de cursus in praktijk brengen. Ze presenteren hun choreografie, gaan daarna in gesprek met de leerlingen over het  thema, en geven de leerlingen daarna een bewegingsworkshop op basis van de gepresenteerde choreografie. PEST en GRENZELOOS passen binnen de doelstellingen van DeDDDD; het biedt jonge dansers werkervaring die zij binnen een gezelschap nodig zullen hebben. Cultuureducatie speelt een belangrijke rol in het dagelijkse werk in een dansgezelschap, maar dansvakopleidingen besteden er weinig aandacht aan. Met dit project zal DeDDDD ook daarin een brug slaan.

Ten tweede biedt het traject de leerlingen een bijzondere (eerste) kennismaking met dans. Het project kan op school of daarbuiten plaats vinden. De leerlingen zien eerst een choreografie die gemaakt is naar aanleiding van het thema dat speelt in hun leven, op muziek die ze aanspreekt, en gedanst door jonge dansers die dichtbij hun belevingswereld staan. Daarna volgt een gesprek waarin ze kunnen reflecteren op wat ze hebben gezien, hoe dans het thema heeft benaderd, en hoe zij het thema (nu) zien. Daarna mogen zij hun ideeën vertalen in beweging, met hulp van professionele dansers.

In 2019 zal DeDDDD een gelijksoortig cultuur educatief project aanbieden aan scholen i.s.m. Holland Dance, de Rotterdamse SKVR en de Cultuurschakel in Den Haag. Het programma zal afhankelijk van de vraag minimaal één, maximaal twee keer per jaar plaatsvinden. Er kunnen per schooljaar dus minimaal 10 en maximaal 20 scholen bediend worden. Het bijzondere van de door DeDDDD gekozen aanpak is dat het thema ten eerste in de vorm van een dansvoorstelling wordt gegoten, met nagesprek en dansworkshop, maar ook dat er contact wordt gezocht met experts en andere betrokken partijen, m.b.t. de nazorg, na afloop van het project. Gebleken is dat het bespreekbaar maken van dit soort actuele maatschappelijke thema’s bij jongeren tot heftige reacties en emoties kan leiden.

De Dutch Junior Dance Division

Leerdoelen en ondersteuning
DeDDDD wil met dit leerwerktraject jonge dansers opleiden tot veelzijdige podiumkunstenaars, die niet alleen als danser een enorm talent hebben, maar ook als maker/projectontwikkelaar hun eigen werk kunnen creëren. De jonge makers hebben een brede blik op hun vak, en de manieren waarop de kunstvorm in te zetten is in de maatschappij op sociaal en commercieel vlak. Ze zijn in staat dans als een product met economische en maatschappelijke waarde te zien, en niet alleen als cultureel (erf)goed en manier om zichzelf te uiten. DeDDDD wil via deze weg het dansveld gezond, levendig en divers houden en een nog breder publieksbereik voor dans als kunstvorm ontwikkelen.

De leerdoelen voor De Dutch Junior Dance Division zijn:

- het opdoen van werkervaring als danser en maker.

- leren ontwikkelen van eigen projecten op artistiek, organisatorisch en financieel gebied.

- leren ondernemen; het zien van kansen en bedreigingen in het ontwikkelen van eigen culturele- en commerciële projecten.

- een brede visie ontwikkelen op dans en het dansveld.

- het ontwikkelen van een visie op de plaats van de maker in het dansveld en daarbuiten.

- bevorderen van danstechniek, en algemene vakkennis.

DeDDDD zet haar expertise en brede netwerk in om deze leerdoelen te realiseren.

Doordat DeDJDD-leden als danser projecten van DeDDDD en evt. collega-instellingen uitvoeren, en als maker projecten initiëren en realiseren, doen ze brede werkervaring op. Het leerwerktraject is daarmee zowel verdiepend als verbredend en een stevige basis voor hun verdere carrière als podiumkunstenaar. Ze leren het dansveld kennen door ervaring op te doen en onderdeel te worden van het netwerk van DeDDDD. Daarmee ontwikkelen ze een visie op dans, en hun eigen plaats in het dansveld en daarbuiten. Ze leren hun talenten optimaal in te zetten ten behoeve van hun eigen werkcreatie. Bij het initiëren en realiseren van eigen projecten krijgen de makers begeleiding van het team van DeDDDD op artistiek, productioneel, en organisatorisch/financieel gebied. Ze krijgen daarmee zicht op het hele traject dat een creatieproces behelst en leren ook als projectmanager op te treden in hun eigen projecten. Daartoe is het belangrijk dat ze ook hun danstechniek op peil houden en verbeteren, en hun vakkennis up-to-date houden.

Door open lessen en praktische leersessies met verschillende thema's (blessurepreventie, ondernemerschap, aanleggen administratie, fondsenwerving etc.) aan te bieden faciliteert DeDDDD de makers hierin.

De makers van DeDJDD zijn geen onderdeel van een zgn. veilige structuur, ze maken niet voor een productiehuis of werkplaats. Onder artistieke begeleiding worden ze meteen de 'echte' wereld in gezet en krijgen ze te maken met opdrachtgevers en klanten met hoge eisen. Ze moeten zichzelf verkopen, commerciële kansen inschatten en bij het creëren en realiseren van projecten ook rekening houden met de bedreigingen van de markt.

DeDDDD helpt ze te worden tot weerbare makers die ook na deelname aan DeDJDD hun vak kunnen uitoefenen, zonder de paraplu van DeDDDD boven het hoofd. Daarmee ontwikkelen ze zich tot creatieve en innovatieve cultureel ondernemers.

DJDD activiteiten in 2019

Productie: “Cultuur Educatie project” ( zie ook onder “Educatie”)

Periode: september- oktober

Productie: “Ballet Black & White”

Periode: uitvoering van februari 2019– april 2019.

Landelijke Tournee langs kleine en middelgrote steden en theatersin Nederland.

Aantal geplande speelbeurten: 17

Coaching zal plaatsvinden door Thom Stuart en Rinus Sprong, waarbij laatstgenoemde zich vooral zal richten op het performance aspect: het choreograferen en het spelen met en voor een divers publiek.

Competenties: individuele en collectieve creatie, dramaturgische ontwikkeling, ervaring met optredenop locaties, samenwerking aan collectieve choreografieën.

Productie: “Solo’s@TheSea”.

Periode: mei 2019: voorbereiding, uitvoering begin juni 2019. Minifestival waar beginnende en gevorderde choreografen musici, acteurs en dansers een solo presenteren. ( inclusief drie gangen diner) Locatie: Zuiderstrand Den Haag, in en rondom Strandpaviljoen de Fuut. Aantal geplande speelbeurten: 12.

Hier worden de makers gevraagd om een eigen solo te creëren en om een collectieve choreografie voor de entre act en finale te maken. Daarnaast zullen de makers verantwoordelijk zijn voor de thematische invulling, “de rode draad”, die de diverse solo’s moeten verbinden tot een avondvullende voorstelling. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de dramaturgische opbouw, betrokken bij de selectie van aangeboden solo’s door andere artiesten, budgetbeheer, productie, marketing en uitvoering. Coaching vindt plaats door het gehele team van DeDDDD.

Competenties: collectieve en individuele creatie, dramaturgische opbouw, vaardigheden op het gebied van logistiek, publiciteit, productie en samenwerking met professionele artiesten uit diverse disciplines. Ervaring met uitvoering op locatie.

Commerciële optredens en opdrachten
Afhankelijk van de aard en inhoud van de optredens of opdrachten zullen individuele en/of collectieve choreografieën worden gecreëerd. Deze choreografieën zullen onderdeel uitmaken van de opbouw van een vast repertoire, dat geschikt is voor commerciële doeleinden. Coaching vindt plaats door Thom Stuart en Rinus Sprong.

Competenties: individuele en collectieve creatie, werken in opdracht, ervaring met optreden op diverse locaties.

 

Agenda

25 dec 2020 t/m 29 dec 2020