Menu

DeDDDD – ANBI Status

Culturele ANBI

De Dutch Don’t Dance Division ( DeDDDD) heeft sinds 1 januari 2012 de status culturele ANBI. Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling, levert in de periode 2012 tot en met 2018 extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan DeDDDD met een multiplier van 25% verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Een gift van bijvoorbeeld € 1.000,- wordt als aftrekpost verhoogd met 25% naar € 1. 250,-. Afhankelijk van de belastingschijf, levert dit een fiscale teruggave op tussen de € 412,50 (bij belastingschijf 1) en € 650,- (belastingschijf 3). In een aantal gevallen is de bijdrage ook voor ondernemingen aftrekbaar. 
Om die aftrek te kunnen beoordelen is het van belang de achterliggende reden van de bijdrage te kennen. Graag informeren wij u daar desgevraagd over.

Eenmalige Gift

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:
DeDDDD levert geen tegenprestatie voor de giften;
U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aan de Belastingdienst aantonen dat u de giften hebt gedaan;
 U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum van € 5.000,- per jaar. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar gewoon voor 100%, dus zonder de procentuele verhoging.
 Let u erop dat een eenmalige gift alleen volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als deze minimaal 1% (en € 60) en maximaal 10% van uw gezamenlijke inkomen bedraagt.

Voorbeeld

U doet een gift van € 5.000 aan DeDDDD. Dan mag u voor het berekenen van de aftrekpost het bedrag van deze gift verhogen met 25%, ofwel € 1.250.

Het bedrag van de aftrekbare gift is dus € 5.000 + € 1.250 = € 6.250. Let wel: dit geldt alleen als u niet ook giften aan andere culturele ANBI’s verstrekt, omdat u dan de maximale verhoging hebt bereikt! Wordt u in de inkomstenbelasting tegen het hoogste tarief (52%) belast, dan bedraagt de verlaging van de door u te betalen inkomstenbelasting € 3.250. Van de verstrekte gift van € 5.000, betaalt u dus netto € 1.750, ofwel 35%.

Periodieke Gift

Met een periodieke schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Voor periodieke giften gelden geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Een periodieke gift aan een ANBI is altijd 125% aftrekbaar. 

Bij een periodieke gift gelden de volgende voorwaarden: 
De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of vereniging; 
U dient de schenking vast te leggen in een overeenkomst met DeDDDD; 
U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden; U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen; Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking; U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoonsgebonden aftrekpost op te geven. 

Voornoemde informatie is afkomstig van de website van de Belastingdienst.

Uw gift kunt u overmaken naar: Stichting De Dutch Don’t Dance Division

NL74INGB0009306614

Voor vragen over giften aan DeDDDD kunt u contact opnemen met Berend Dikkers: zakelijk@ddddd.nu, mobile: 06-46281254

Agenda

25 dec 2019 t/m 29 dec 2019
11 feb 2020 t/m 1 mei 2020